Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Tehnikaülikooli ekspertidega kooskõlastatud termineid

Mobility Management – liikuvuskorraldus

Liikuvuskorralduse eesmärk on säästva transpordi edendamine ja autokasutuse nõudluse ohjamine inimeste hoiakute ja harjumuste muutmise kaudu.
 
car sharing (scheme) – ühisauto; ühisauto kasutamine
Piirkondlik ühisauto kasutamise teenus. Ühisauto kasutamine eeldab eelregistreerimist ja sageli ka klubi liikmeks olemist, auto broneerimine ja üürimine on kiire ja lihtne protsess, mida tavaliselt saab teha internetis või mobiiltelefoni kaudu.
Ühisauto kuulub ettevõttele, kes osutab sellekohast äriteenust. Inimesed maksavad auto kasutamise eest tunni-, päeva- vm ajatasu. Autod ei asu ühes keskses jaamas, vaid on üle linna või isegi üle mitme linna laiali jaotatud. Ühisauto kasutust võib ametliku broneerimissüsteemi abil korraldada ka organisatsiooni sees (Suurbritannias nimetatakse selliseid organisatsioone autoklubideks). Ühisauto kasutus erineb üürimisest selle poolest, et autot saab kasutada ka lühikest aega, auto kättetoimetamiseks ei ole vaja palgata eraldi töötajaid ning autot saab võtta paljudest kohtadest.
Ühisauto on võrreldav ühissõidukiga.
 
car pooling (scheme) – koossõit; koossõidusüsteem
Koossõit tähendab, et kaks või rohkem inimest sõidavad ühte teed ühe osaleja isikliku autoga.
Piirkondlikud koossõitu toetavad teenused aitavad ühendust võtta nendel inimestel, kes soovivad sõita samal marsruudil ja on valmis oma isiklikku autot jagama.
 
Mobility Centre – liikuvusteabe keskus 
Keskus, mis jagab liikuvusalast teavet ja osutab sellekohaseid teenuseid, näiteks müüb erinevate ühissõidukite pileteid, korraldab parkimist, koossõitu ja ühisauto kasutamist. Vajaduse korral koostab keskus liikuvuskavasid koolidele, ettevõtetele jt.
 
Mobility Plan – liikuvuskava 
Liikuvuskava on konkreetsest asukohast lähtuv kava, mille eesmärk on juhtida ning sageli ka muuta sinna ja tagasi sõitvate inimeste liikumisteed (näiteks ettevõtte töötajad, kaupluse kliendid, kooliõpilased ja õpetajad). Paljudes riikides nimetatakse liikuvuskava reisikavaks või sõitmise vähendamise kavaks.
 
Mobility Manager – liikuvusnõustaja
Liikuvusnõustaja on isik, kes jagab individuaalset reisiinfot (ja töötab sageli liikuvusnõustuse keskuses) ning koostab liikuvuskavasid.
 
urban mobility – linnaline liikuvus 
Mõiste hõlmab jätkusuutlikku linnaliikluse keskkonna planeerimist, linnaliikluse infrastruktuuri arengut, logistikat ning linnaliikluse keskkonnamõju hindamist, sotsiaalse ja majandusliku mõju arvestamist jms.