Uued raamatud 2012

Eesti etümoloogiasõnaraamat

Tallinn, 2012

Eesti etümoloogiasõnaraamat on raamat eesti keele sõnade päritolust. See on esimene Eestis koostatud ja Eestis ilmuv etümoloogiasõnaraamat.
Sõnaraamat koondab endas eesti ning ühtlasi uurali või kitsamalt läänemeresoome tüvevara päritolu alal seni tehtud uurimistöö tulemusi. Tuginetakse varasematele etümoloogiasõnaraamatutele, laensõnarühmi käsitlevatele monograafiatele ja etümoloogiaalastele artiklitele.
Sõnaraamatus on üle 6600 märksõna, eesti tüvevara ajaloo ja etümoloogiateaduse metoodika lühiülevaade ning teiste keelte sõnade register.

Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik

Tallinn, 2012

Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Enn Veldi koostatud sõnastik sisaldab hääliku- ja õigekirjaõpetuse, sõnamuutmise, sõnamoodustuse, lause-, sõnavara- ja tähendusõpetuse, pragmaatika, keelekorralduse, terminoloogia, nimeuurimise, stiiliõpetuse, murdeuurimise, keeletüpoloogia, vestlusanalüüsi, arvutilingvistika, sotsiolingvistika, viipekeele, keeleõppe jm terminid eesti ja inglise keeles ning maailma keelte nimetusi.
Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Esimese trükiga (ilmunud 2004) võrreldes on lisatud üle 800 mõiste, rohkesti täpsustatud mõistepiire, parandatud nii eesti kui ka inglise termineid.

Võõrsõnade leksikon

Tallinn, 2012

"Võõrsõnade leksikon" on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi võõrsõnade õigekirja, tähenduse, käänamise-pööramise või päritolu vastu.
See väljaanne on kirjastuse Valgus "Võõrsõnade leksikoni" kaheksas trükk, mille on põhjalikult ümber töötanud Eesti Keele Instituudi leksikograafid koostöös erialaspetsialistidega. Leksikon sisaldab ligi 40 000 märksõna, hulga allmärksõnu, sh lühendeid, sententse ja väljendeid.
Leksikoni märksõnastikku on koondatud uusi võõr- ja tsitaatsõnu, täiendatud on viitamissüsteemi. Häälduse märkimine on varasemast kasutajasõbralikum. Peale uuendatud sõnaseletuste leiab lugeja leksikonist täpsustatud etümoloogiaalast teavet.
Esimest korda on võõrsõnadele lisatud ka morfoloogiline info: käänamine ja pööramine ning muuttüübistik. Sõnade ortograafia ja morfoloogia on viidud kooskõlla eesti kirjakeele normi aluseks oleva "Eesti õigekeelsussõnaraamatu" uusima versiooniga.