Valik juunis 2014 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise terminiprojekti termineid

 

Täpsemat infot terminite kohta vaadake terminibaasist IATE.

 

 • deep and comprehensive free trade area, DCFTA – põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond
 • judicial cooperation – õigusalane koostöö
 • legal instrument – õigusakt, õiguslik vahend
 • operational cooperation – operatiivkoostöö
 • protection of personal data, data protection – isikuandmete kaitse, andmekaitse
 • data security – andmete turvalisus, andmeturve
 • demographic trend – demograafiline suundumus
 • migration policy – rändepoliitika
 • legal migration – seaduslik ränne
 • development policy – arengupoliitika
 • Regional Protection Programme, RPP – piirkondlik kaitseprogramm
 • region of origin – päritolupiirkond
 • Task Force Mediterranean, TFM – Vahemere rakkerühm
 • border management – piirihaldus, piiride haldamine
 • external border – välispiir
 • smart border – e-piir, arukas piir
 • entry-exit system, EES – riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem
 • European System of Border Guards, ESBG – Euroopa piirivalvurite süsteem, Euroopa piirivalvesüsteem
 • legitimate travel – seaduslik reisimine
 • local Schengen cooperation – kohalik Schengeni koostöö
 • criminal record – karistusregister
 • passenger name record, PNR – broneeringuinfo
 • access to justice; access to the courts – õiguskaitse kättesaadavus, juurdepääs õigusemõistmisele
 • accused, defendant, accused person – süüdistatav
 • suspect, suspected person – kahtlustatav
 • criminal proceedings, criminal trial – kriminaalmenetlus
 • criminal prosecution – süüdistuse esitamine, süüdistus
 • fraudulent behaviour – pettus
 • network industries – võrgutööstused
 • impact assessment, IA – mõjuhinnang
 • ex-post evaluation, EPE – järelhindamine
 • Climate Summit 2014 – 2014. aasta kliimatippkohtumine
 • European Neighbourhood country, Neighbourhood country – Euroopa naabruses asuv riik
 • skills shortage, skills gap – oskuste nappus, oskustööliste nappus
 • Energy Union – energialiit
 • European Union Maritime Security Strategy, EUMSS – Euroopa merendusjulgeoleku strateegia