Euroopa Komisjoni uute asepresidentide ja volinike nimetused

 

Täpsemat infot terminite kohta vaadake terminibaasist IATE.

 

 • High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy – liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
 • Vice-President for the Euro and Social Dialogue – euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident
 • Vice-President for the Digital Single Market – digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident
 • Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness – töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident
 • Vice-President for Energy Union – energialiidu eest vastutav asepresident
 • Vice-President for Budget and Human Resources – eelarve ja personali eest vastutav asepresident
 • First Vice-President in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights – parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta eest vastutav esimene asepresident
 • Commissioner for Transport – transpordivolinik
 • Commissioner for Trade – kaubandusvolinik
 • Commissioner for Research, Science and Innovation – teaduse ja innovatsiooni volinik
 • Commissioner for Regional Policy – regionaalpoliitika volinik
 • Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenships – rände, siseküsimuste ja kodakondsuse volinik
 • Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality – õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik
 • Commissioner for International Cooperation and Development – rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik
 • Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik
 • Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management – humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik
 • Commissioner for Health and Food Safety – tervishoiu ja toiduohutuse volinik
 • Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union – finantsstabiilsuse ja finantsteenuste ning kapitaliturgude liidu volinik
 • Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations – Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik
 • Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries – keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik
 • Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility – tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik
 • Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport – hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik
 • Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs – majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik
 • Commissioner for Digital Economy and Society – digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik
 • Commissioner for Competition – konkurentsivolinik
 • Commissioner for Climate Action and Energy – kliimameetmete ja energiapoliitika volinik
 • Commissioner for Agriculture and Rural Development – põllumajanduse ja maaelu arengu volinik