Valik Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas 2014. aasta esimeses pooles IATEsse lisatud uusi termineid, II

 

Täpsemat infot terminite kohta vaadake terminibaasist IATE.

 

Energeetika

 • allocation constraint – jaotamispiirang
 • capacity calculation region – koordineeritud võimsusarvutuse ala
 • coordinated capacity calculator – koordineeritud võimsuse arvestaja
 • countertrading – vahetuskauba tegemine
 • day ahead market gate closure time – järgmise päeva tehingute sulgemisaeg
 • intraday cross zonal gate closure time – piirkonnaüleste tehingute sulgemisaeg päevasisesel turul
 • intraday cross zonal gate opening time – piirkonnaüleste tehingute avamisaeg päevasisesel turul
 • intraday energy gate closure time – energiatehingute sulgemisaeg päevasisesel turul
 • intraday energy gate opening time – energiatehingute avamisaeg päevasisesel turul
 • redispatching – koormuste ümberjaotamine
 • remedial action with costs – otsemaksega parandusmeede
 • remedial action without costs – otsemakseta parandusmeede
 • shipping agent – tehingu vahendaja
 • standard intraday product – päevasisene standardtoode

Transport

 • bogie – pöördvanker
 • brake block – piduriklots
 • cant deficiency – välisrööpa kõrgenduse puudujääk
 • common crossing – (liht)riströöbas
 • fixed nose protection – ristme nina ja kontrarööpa vaheline kaugus
 • flangeway – riströöpa renn
 • free wheel passage at check rail/wing rail entry – ratta vaba läbipääs kontrarööpa/sulgrööpa sisenemise alas
 • intermediate coach – vahevagun
 • road safety-related minimum universal traffic information – liiklusohutusega seotud minimaalne üldine liiklusteave
 • sleeper – liiper
 • swing-nose crossing – liikuva südamikuga riströöbas
 • traffic event – liiklusjuhtum
 • Traveller Information Services Association, TISA – Reisijainfoteenuste Liit, TISA
 • unmanaged blockage of a road – märgistamata taksitus teel
 • vignole (flat-bottom) rail – laiatallaline raudteerööbas, Vignole'i rööbas

Õigus, haldus

 • asset disclosure – vara deklareerimine
 • asset forfeiture – vara konfiskeerimine
 • civil servant – (riigi)ametnik
 • collusive bidding – pakkumise kokkumäng, kokkumängitud pakkumine
 • complementary bidding – teeseldud pakkumine
 • criminal liability – kriminaalvastutus
 • debarment – menetlusest kõrvalejätmine
 • disciplinary proceedings – distsiplinaarmenetlus
 • e-purchasing system – e-hanke süsteem
 • European anti-corruption Network, EACN – Euroopa korruptsioonivastane võrgustik, EACN
 • European Partners Against Corruption, EPAC – Euroopa partnerid korruptsioonivastases võitluses, EPAC
 • fast-track procedure – kiirmenetlus
 • foreign bribery – piiriülene altkäemaks
 • Group of Experts on Corruption – korruptsioonivastase võitluse eksperdirühm
 • integrity pact – ausameelsuse kokkulepe
 • liability – süüdivus
 • maladministration – haldusomavoli
 • non-competitive tendering – konkurentsi välistav hankemenetlus
 • political interference – poliitiline sekkumine
 • political involvement – poliitiline kaasatus
 • professional conduct – ametialane käitumine
 • professional misconduct – ametialane väärkäitumine
 • public official – ametiisik
 • red-flagging system – ohulipusüsteem
 • sensitive post – tundlik ametikoht
 • Stolen Asset Recovery Initiative, StAR – varastatud vara tagastamise algatus, StAR
 • vote-buying – häälte ostmine
 • white-collar crime – valgekraede kuritegevus

Varia 

 • Agaricus Bosporus – aedšampinjon
 • chain-outsourcing – tegevuste edasiandmise ahel
 • combined vaccine – kombineeritud vaktsiin
 • convertible tablet computer – tahvel-sülearvuti
 • diluent – lahjendi
 • domestic waste – kodumajapidamisjäätmed
 • hybrid laptop – hübriid-sülearvuti, sülearvuti-tahvel
 • lifetime annuity – elurendis
 • limit value – piirtase, piirnorm
 • monovalent vaccine – monovalentne vaktsiin
 • municipal waste – olmejäätmed
 • Pholiota nameko – jaapani mampel
 • polyvalent vaccine – mitmevalentne vaktsiin
 • prudential barrier – usaldatavusnõuetega seonduv takistus
 • quadrillion – kvadriljon
 • quintillion – kvintiljon
 • sextillion – sekstiljon
 • trade body – kutse- või majandusorganisatsioon
 • transaction cost – tehingu maksumus
 • Tuber aestivum – suvitrühvel