Riigiabi termineid

Koostöös Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnaga on Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas valminud riigiabi terminite projekt.
Täpsemat infot terminite kohta vaata IATEst.

 • ad hoc aid – sihtotstarbeline üksikabi
 • aid element – abi element
 • aid intensity – abi osakaal
 • aid scheme – abikava
 • assisted region – abi saav piirkond
 • automatic fiscal scheme – automaatsete maksumeetmete kava
 • de minimis aid – vähese tähtsusega abi
 • employment aid – tööhõiveabi
 • gross grant equivalent – brutotoetusekvivalent
 • incentive effect – ergutav mõju
 • individual aid – üksikabi
 • initial investment – alginvesteering
 • interest rate subsidy – intressitoetus
 • investment aid – investeeringuteks ettenähtud abi
 • large investment project – suur investeerimisprojekt
 • maximum aid intensity – abi ülemmäär
 • notification threshold – teavitamiskünnis
 • operating aid – tegevusabi
 • regional aid map – regionaalabi kaart
 • regional aid scheme – regionaalabi kava
 • regional bonus – regionaalne boonus
 • regional investment aid – investeeringuteks ettenähtud regionaalabi
 • regional operating aid – regionaalne tegevusabi
 • risk finance – riski finantseerimine
 • risk finance investment – riskifinantseerimisinvesteering
 • risk finance measure – riskifinantseerimismeede
 • scouting costs – esmase taustauuringu kulud, luurekulud
 • single investment project – üks investeerimisprojekt
 • SME bonus – VKEde boonus
 • tax advantage – maksusoodustus
 • training aid – koolitusabi
 • transparent aid – läbipaistev abi