Valik Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas 2012. aasta lõpus ja 2013. aasta alguses IATEsse lisatud uusi termineid

Finantsturud

 • day-ahead market – päev-ette-turg (elektriturg, kus kaubeldakse järgmisel päeval tarnimisele kuuluva elektrienergia lepingutega). Märkus: soovitame vasteks järgmise päeva turg
 • protection of investors – investorikaitse
 • regulatory purposes – järelevalve eesmärk (sünonüüm juba IATEs olnud terminile regulatiivne eesmärk; kasutus oleneb kontekstist)
 • roadshow – väärtpaberite pakkumisega seotud kohtumised
 • stability bond, eurobond – stabiilsusvõlakiri, eurovõlakiri

 Eelarve

 • arm of the budgetary authority – eelarvepädev institutsioon
 • authority responsible for giving discharge, discharge authority, authority competent to grant discharge – eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon
 • carryover – järgmisse eelarveaastasse ülekandmine, varasematest eelarveaastatest ülekandmine, eelnevast eelarveaastast ülekandmine
 • carryover of appropriations – assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmine, assigneeringute varasematest eelarveaastatest ülekandmine, assigneeringute eelnevast eelarveaastast ülekandmine
 • chart of accounts – kontoplaan
 • close/closure of the budgetary year, close of the financial year – eelarveaasta sulgemine
 • closure of accounts – kontode sulgemine
 • discharge procedure – eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
 • dormant commitment – seisev kulukohustus
 • recovery order – sissenõudekorraldus

Audit ja arvestus

 • liability – kohustis (sünonüüm juba IATEs olnud terminitele kohustused, passiva, kohustused ja omakapital)
 • public interest entity – avaliku huvi üksus
 • reconciliation – võrdlemine; kooskõlastav võrdlemine

Makro

 • structural balance – struktuurne eelarvepositsioon (eelistermin, sünonüüm juba IATEs olnud terminile struktuurne eelarveseisund)
 • structural budget balance – struktuurne eelarvepositsioon
 • structural budget rule, budget rule – struktuurse eelarvetasakaalu reegel, eelarvereegel

Riigihanked

 • exclusion criteria – menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid (sünonüüm juba IATEs olnud terminile välistamiskriteeriumid, mis on ebasoovitatav)
 • specifications – tehniline kirjeldus

Muud majandusterminid

 • close-out netting – tasaarvestus (kasutatakse pankrotimenetluses)
 • down payment – sissemakse
 • guarantee premium – garantiipreemia
 • mezzanine financing – vahefinantseerimine
 • payment institution – makseasutus
 • right of pre-emption – ostueesõigus

Juura

 • agent – esindaja
 • collecting society, collection society – kollektiivse esindamise organisatsioon (autoriõiguses)
 • principal – volitaja

Sotsiaalvaldkond

 • day care – päevane hooldamine
 • day-care centre, day centre – päevakeskus
 • shelter – varjupaik
 • welfare institution, welfare facility – hoolekandeasutus

Varia

 • circular, circular letter – ringkiri
 • discretion – kaalutlusõigus (mitte suvaõigus)
 • discretionary measure – kaalutlusõiguse alusel võetud meede, diskreetne meede
 • Instrument for Stability – stabiliseerimise rahastamisvahend (rahastamisvahendi uus nimetus uuel programmiperioodil, 2014–2020)
 • not in education, employment or training, NEET – mittetöötav ja mitteõppiv noor, NEET-noor
 • programme of Community action in the field of consumer policy – ühenduse tarbijapoliitika tegevusprogramm

 

Täpsemat infot terminite kohta vaadake IATEst.